(extras)

 

 

LEGISLATIE

HOTARARE nr. 13 din 8 ianuarie 2004

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004

 

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Se aproba Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, ca urmare a modificarilor intervenite in structura organizatorica si in atributiile acesteia, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2003*) pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

_______________

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003.

 

    ART. 2

    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

    a) Hotararea Guvernului nr. 846/1992 privind infiintarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 25 ianuarie 1993;

    b) Hotararea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) alte dispozitii contrare.

 

                          PRIM-MINISTRU

                          ADRIAN NASTASE

 

                                Contrasemneaza:

                                ________________

                                Ministrul muncii,

                        solidaritatii sociale si familiei,

                                  Elena Dumitru

 

                              Ministrul administratiei

                                   si internelor,

                                      Ioan Rus

 

                                  Ministrul delegat

                              pentru administratia publica,

                                    Gabriel Oprea

 

                              Ministrul finantelor publice,

                                Mihai Nicolae Tanasescu

 

    Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

    Nr. 13.

 

 

    ANEXA

 

                              STATUTUL

   Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

    (2) Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti.

    ART. 2

    (1) CNPAS are in subordine case judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridica.

    (2) Potrivit legii, CNPAS poate infiinta case locale de pensii, fara personalitate juridica, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.

    (3) In conformitate cu legislatia in vigoare, CNPAS poate autoriza asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale, in calitate de prestator de servicii in domeniul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

    (4) CNPAS are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica, denumit in continuare INEMRCM.

    (5) CNPAS este actionar unic al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.

    ART. 3

    CNPAS asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.

    ART. 4

    CNPAS verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta.

    ART. 5

    Patrimoniul CNPAS este detinut in proprietate sau in administrare si este alcatuit din bunuri mobile si imobile, potrivit legii.

    ART. 6

    Personalul CNPAS si al caselor teritoriale de pensii este constituit din functionari publici, precum si din salariati incadrati pe baza de contract individual de munca.

 

    CAP. II

    Atributiile CNPAS

 

    ART. 7

    CNPAS are urmatoarele atributii:

 

    I. In domeniul organizatoric:

    a) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si emite regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;

    b) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei norme metodologice in aplicarea prevederilor legale din domeniul sau de competenta;

    c) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Sanatatii criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate a asiguratilor;

    d) stabileste procedurile de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili;

    e) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;

    f) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, conform legii;

    g) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;

    h) organizeaza, administreaza si asigura securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;

    i) organizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

    j) organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;

    k) organizeaza modul de atribuire a codului personal de asigurari sociale, precum si gestiunea acestuia;

    l) organizeaza activitatea de furnizare a informatiilor necesare in vederea elaborarii de studii si analize in domeniul sau de activitate;

    m) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu;

    n) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    o) organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul cu atributii in domeniul prevenirii, securitatii si sanatatii in munca;

    p) organizeaza si asigura evidenta la nivel national a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;

    q) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;

    r) organizeaza cooperarea cu institutii similare din alte tari, in vederea solutionarii unor probleme din domeniul asigurarilor sociale, inclusiv al accidentelor de munca si bolilor profesionale;

    s) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in general si, in mod deosebit, activitatea preventiva desfasurata de personalul propriu sau de asociatiile profesionale de asigurare;

    s) emite, respinge sau retrage autorizatia de functionare pentru asociatiile profesionale de asigurare, in conditiile legii;

    t) constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

    t) organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

    u) aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu isi duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPAS.

 

    II. In domeniul financiar:

    a) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurari sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, prognozat potrivit legii;

    b) repartizeaza, in profil teritorial si pe trimestre, bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;

    c) constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;

    d) analizeaza realizarea veniturilor bugetului de asigurari sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;

    e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si alte venituri, potrivit legii;

    f) calculeaza, retine si vireaza impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;

    g) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;

    h) calculeaza valoarea unui punct de pensie si o actualizeaza in timpul executiei bugetare, potrivit legii;

    i) asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat;

    j) asigura stabilirea si plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitand functia de ordonator secundar de credite;

    k) raspunde de administrarea patrimoniului propriu si de utilizarea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe;

    l) finanteaza, la nivel national, studii de cercetare aplicativa, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

    m) tine evidenta costurilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la nivel national;

    n) elaboreaza si supune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    o) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc la accidente de munca si boli profesionale;

    p) deconteaza, in conditiile prevazute de lege, prestatiile efectuate de asociatiile profesionale de asigurare;

    q) determina si revizuieste tarifele si clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv;

    r) efectueaza incadrarea in clasele de risc si comunica anual persoanelor juridice si fizice asigurate clasa de risc si cota de contributie datorata, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate;

    s) recupereaza sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului acestuia;

    s) achita, in conditiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului, precum si a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea si masa in unitatile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de munca sau imbolnavire profesionala;

    t) acorda, in conditiile legii, compensatii pentru atingerea integritatii celor care au suferit accidente de munca sau imbolnaviri profesionale, despagubiri in caz de deces si rambursari de cheltuieli;

    t) preia in sarcina sa cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de reabilitare si reconversie profesionala, prevazute de lege.

 

    III. In domeniul indrumarii si reprezentarii:

    a) indruma, coordoneaza si verifica modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;

    b) indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    c) verifica modul de stabilire si achitare a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

    d) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

    e) indruma si controleaza modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;

    f) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;

    g) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele similare din strainatate.

 

    IV. In domeniul evidentei, certificarii si raportarii:

    a) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;

    c) certifica fiecarui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare in mod gratuit, o data pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;

    d) gestioneaza baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si asigura caracterul confidential al acesteia;

    e) prezinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei executia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;

    f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie;

    g) asigura introducerea, dezvoltarea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;

    h) raspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de catre Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;

    i) utilizeaza orice mijloc de informare in masa pentru reprezentarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

 

    V. In domeniul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale:

    a) coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national;

    b) realizeaza obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;

    c) stabileste programele de prevenire, acorda consultanta, asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la organizarea, masurile si mijloacele de prevenire;

    d) acorda consiliere in domeniul managementului securitatii si sanatatii in munca, metodelor de audit si evaluare a riscurilor, in functie de situatiile specifice domeniului de activitate, in baza unor conventii (contracte) incheiate cu angajatorii, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

    e) efectueaza analize si evaluari de riscuri pentru probleme de interes national, elaboreaza studii, analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;

    f) recomanda, in urma unor studii si analize, utilizarea unor tehnologii, materiale, substante sau produse mai performante si care nu pun in pericol securitatea si sanatatea angajatilor;

    g) promoveaza si stimuleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

    h) urmareste si consiliaza angajatorii la intocmirea instructiunilor proprii de protectie a muncii;

    i) recomanda masuri de prevenire, urmareste aplicarea lor si eliminarea sau diminuarea riscurilor deosebite pentru unele locuri de munca;

    j) elaboreaza si propune forme si mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

    k) urmareste imbunatatirea conditiilor de munca, prin aplicarea principiilor ergonomice si a masurilor tehnico-organizatorice;

    l) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor de munca, urmate de incapacitate temporara de munca, prin participarea directa sau prin analiza documentelor justificative, dupa caz;

    m) admite sau respinge, in baza propriei cercetari efectuate, caracterul de munca al accidentelor cu incapacitate temporara de munca;

    n) poate efectua, dupa caz, determinari de noxe in vederea propunerii unor masuri de prevenire;

    o) identifica si stabileste prioritatile de prevenire la nivel national;

    p) propune finantarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;

    q) stabileste si aproba tipurile de masuri de prevenire, pentru care angajatorii pot face investitii care sa conduca la scutirea de impozit pe profit;

    r) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii in munca, inclusiv sub aspectul implementarii acesteia la nivelul angajatorilor;

    s) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in vederea prevenirii.

 

    VI. In domeniul reabilitarii medicale, recuperarii capacitatii de munca si reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale:

    a) organizeaza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii si a asociatiilor profesionale, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru cei care au suferit accidente de munca si boli profesionale;

    b) urmareste si verifica modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;

    c) urmareste si verifica modul in care asiguratii respecta programele de recuperare a capacitatii de munca;

    d) stabileste programe individuale de recuperare, in functie de natura si prognosticul bolii;

    e) aproba anual criteriile pe baza carora se acorda bilete de tratament balnear;

    f) suspenda dreptul la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul in care asiguratii nu respecta sau nu urmeaza programul individual de recuperare;

    g) asigura, in conditiile legii, prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, recuperarea capacitatii de munca si reconversie profesionala.

 

    CAP. III

    Structura organizatorica si organele de conducere ale CNPAS

 

    ART. 8

    (1) CNPAS are structura organizatorica si numarul maxim de posturi prevazute in anexa nr. 1. In cadrul structurii organizatorice, prin decizie a presedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri si compartimente.

    (2) In functie de necesitatile aparute ca urmare a implementarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, structura organizatorica, la nivel de serviciu, birou si compartiment, a CNPAS poate fi modificata prin decizie a presedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administratie, respectiv al consiliului tripartit, stabilindu-se numarul posturilor de conducere in limita numarului maxim aprobat.

    ART. 9

    (1) CNPAS este condusa de presedinte si de consiliul de administratie.

    (2) Conducerea executiva a CNPAS se exercita de un secretar general si de un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti in functie in conditiile legii.

    (3) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si deleaga atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducerii executive a CNPAS.

    (4) Conducerea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de presedinte si de un consiliu tripartit.

    (5) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este organizata la nivel de directie generala, conducerea executiva fiind asigurata de un director general cu rang de inalt functionar public, numit in conditiile legii.

    (6) Salarizarea directorului general al Directiei generale accidente de munca si boli profesionale se face la nivelul stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere.

    ART. 10

    (1) Presedintele consiliului de administratie si al consiliului tripartit este presedintele CNPAS.

    (2) Consiliul de administratie este alcatuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care 18 membri si presedintele CNPAS.

    (3) Consiliul tripartit este alcatuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care presedintele CNPAS si directorul general sunt membri de drept.

    (4) Mandatul presedintelui inceteaza la incheierea exercitarii functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces.

    (5) Membrii consiliului de administratie si ai consiliului tripartit pot fi revocati numai de cei care i-au desemnat.

    (6) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia vor fi inlocuiti in termen de cel mult 3 luni.

    (7) Mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat mandatul predecesorilor.

    (8) Membrii consiliului de administratie si ai consiliului tripartit care nu au calitatea de salariat al CNPAS primesc o indemnizatie lunara in conditiile legii.

    ART. 11

    (1) Consiliul de administratie si consiliul tripartit se intrunesc o data pe luna sau ori de cate ori este necesar si adopta hotarari valabile in prezenta a cel putin 13, respectiv 6 membri, cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu conditia ca fiecare parte, Guvern, patronat si asigurati, sa fie reprezentata.

    (2) Consiliul de administratie si consiliul tripartit se convoaca de catre presedintele CNPAS. Convocarea de catre presedinte se poate face si la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului tripartit.

    (3) La sedintele consiliului de administratie sau ale consiliului tripartit pot fi invitati si alti specialisti, fara drept de vot.

    (4) Convocarea consiliului de administratie si a consiliului tripartit se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, cand se aduce la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.

    (5) La fiecare intrunire se intocmeste un proces-verbal semnat de toti participantii cu drept de vot.

    (6) In cazul in care, in timpul sedintelor, unele parti reprezentate se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizatia de sedinta.

    (7) Atunci cand, in decursul a 12 luni, partile reprezentate se retrag de doua ori din sedinte, presedintele poate solicita revocarea acestora.

    (8) In cazul in care partile reprezentate lipsesc nemotivat de la cel mult doua sedinte in decurs de 6 luni, presedintele poate solicita revocarea acestora.

    ART. 12

    Presedintele CNPAS are urmatoarele atributii:

    a) asigura coordonarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    b) convoaca consiliul de administratie si consiliul tripartit si conduce sedintele acestora;

    c) dispune controlul tuturor activitatilor din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    d) aproba normele si programele de actiune care, potrivit legii, sunt de competenta CNPAS;

    e) reprezinta CNPAS in relatiile cu tertii;

    f) asigura promovarea imaginii CNPAS;

    g) rezolva conflictele de competenta aparute in cadrul CNPAS;

    h) aproba infiintarea caselor locale de pensii;

    i) aproba modul de organizare si functionare, precum si atributiile si componenta consiliilor tripartite consultative;

    j) urmareste aplicarea conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii de colaborare cu organisme similare din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;

    k) aproba Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare si functionare, precum si normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii si unitatile subordonate, in conditiile legii;

    l) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncti ai caselor teritoriale de pensii, precum si directorul general, directorul adjunct stiintific si directorul economic al INEMRCM, in conditiile legii;

    m) aproba criteriile privind evidenta, pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii CNPAS, caselor teritoriale de pensii si unitatilor subordonate, precum si masurile de asigurare a securitatii bazei de date, privind asiguratii sistemului public de pensii si asigurari sociale, in conditiile legii;

    n) hotaraste cu privire la donatii sau la bunuri dobandite din alte surse, in conditiile legii;

    o) urmareste promovarea actiunilor in revendicare a bunurilor imobile care au apartinut asigurarilor sociale si au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice si fizice;

    p) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

    ART. 13

    Atributiile Consiliului de administratie al CNPAS sunt urmatoarele:

    a) analizeaza si avizeaza propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vederea inaintarii acestora la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

    b) analizeaza rapoartele semestriale intocmite de conducerea executiva a CNPAS, privind modul de indeplinire a atributiilor stabilite;

    c) analizeaza derularea contractelor cu finantare externa, incheiate in beneficiul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii;

    d) avizeaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS;

    e) aproba structura organizatorica-cadru a caselor teritoriale de pensii si a unitatilor subordonate;

    f) avizeaza regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru casele teritoriale si unitatile subordonate;

    g) avizeaza infiintarea caselor locale de pensii; h) avizeaza propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;

    i) avizeaza modalitatile de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din cadrul CNPAS si din structurile sale teritoriale, in domeniul specific de activitate;

    j) analizeaza contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si rapoartele de activitate ale CNPAS;

    k) avizeaza bilantul contabil si raportul anual de activitate;

    l) avizeaza proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care se inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

    m) propune presedintelui elaborarea de studii si analize in domeniul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    n) avizeaza utilizarea fondului de rezerva, potrivit legii;

    o) avizeaza incheierea de conventii cu Trezoreria Statului sau cu banci pentru stabilirea nivelului dobanzilor la disponibilitatile banesti, in conditiile legii;

    p) avizeaza regulamentul CNPAS in ceea ce priveste modalitatile de plata a prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    r) elaboreaza si aproba regulamentul de organizare si functionare propriu;

    s) avizeaza proiectul programului de investitii pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

    s) avizeaza si propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor cuvenite pensionarului incadrat in gradul I de invaliditate, precum si cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse in fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat.

    ART. 14

    Atributiile Consiliului tripartit al CNPAS sunt urmatoarele:

    a) analizeaza si avizeaza propunerile de acte normative din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si le inainteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

    b) analizeaza rapoartele semestriale avand ca obiect asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si modul de indeplinire a atributiilor stabilite;

    c) analizeaza derularea programelor cu finantare externa incheiate in beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    d) analizeaza si avizeaza bilantul financiar contabil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    e) analizeaza modalitatile de pregatire si perfectionare profesionala a personalului cu atributii in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;

    f) avizeaza majorarile sau reducerile contributiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

    g) avizeaza tarifele si clasele de risc, precum si revizuirea acestora.

    ART. 15

    Presedintele CNPAS, in calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie si al consiliului tripartit, poate delega atributii de reprezentare oricarui membru al acestora pe perioada determinata, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

    ART. 16

    In exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie si ale consiliului tripartit, presedintele CNPAS emite decizii si instructiuni.

    ART. 17

    Atributiile si sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si al unitatilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

 

    CAP. IV

    Structura organizatorica, organele de conducere si atributiile INEMRCM

 

    ART. 18

    (1) Structura organizatorica a INEMRCM se aproba de Consiliul de administratie al CNPAS. Prin decizie a presedintelui CNPAS, in cadrul INEMRCM pot fi organizate sectii, departamente, laboratoare, compartimente, servicii si birouri.

    (2) Numarul de posturi pentru INEMRCM este de 253, posturi finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

    ART. 19

    (1) Conducerea INEMRCM este asigurata de directorul general, directorul adjunct stiintific si directorul economic.

    (2) Directorul general este ordonator tertiar de credite.

    (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

    (4) Directorul general numeste si revoca din functie personalul INEMRCM, in conditiile legii.

    ART. 20

    INEMRCM are urmatoarele atributii:

    a) acorda asistenta tehnica de specialitate pentru reteaua de expertiza medicala a capacitatii de munca, concretizata in:

    1. supravegherea activitatii serviciilor de expertiza medicala a capacitatii de munca;

    2. efectuarea de actiuni de indrumare si control in teritoriu;

    3. rezolvarea cazurilor prin internare in institut;

    4. elaborarea de consultatii, de investigatii metodologice si avize tehnice definitive care devin obligatorii pentru medicii experti ai asigurarilor sociale, cu toate consecintele ce decurg din acestea in legatura cu cuantumul si plata pensiilor de invaliditate;

    b) elaboreaza criteriile si normele de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca, pe baza carora se face incadrarea in grade de invaliditate;

    c) coordoneaza activitatea compartimentelor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, din punct de vedere stiintific si metodologic, in vederea aplicarii unitare a criteriilor medicale si a legislatiei cu privire la asiguratii sociali;

    d) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor de incadrare sau neincadrare in grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;

    e) realizeaza actiuni medicale de reabilitare socioprofesionala in vederea reintegrarii in activitatea profesionala a pensionarilor de invaliditate recuperabili partial sau total;

    f) realizeaza programe active in vederea stimularii potentialului maxim functional pentru beneficiarii de proteze, orteze si alte dispozitive medicale de autoservire si de munca;

    g) studiaza si interpreteaza anual morbiditatea cu incapacitate temporara de munca, incidenta si prevalenta invaliditatii si morbiditatea cu invaliditate, informand despre aceasta CNPAS, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii;

    h) elaboreaza studii de cercetare, adaptate la standardele europene, in vederea imbunatatirii criteriilor de expertiza medicala a capacitatii de munca;

    i) asigura baza materiala necesara desfasurarii procesului de invatamant pentru formarea si perfectionarea personalului de specialitate cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Bucuresti;

    j) efectueaza, contra cost, investigatii de laborator si expertiza medicala a capacitatii de munca, la solicitarea Institutului de Medicina Legala, a instantelor judecatoresti si a altor institutii cu personalitate juridica, a societatilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.

    ART. 21

    (1) Cheltuielile curente si de capital ale INEMRCM se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat.

    (2) Tarifele pe baza carora se calculeaza contravaloarea prestatiilor prevazute la art. 20 lit. j) se stabilesc de catre CNPAS, la propunerea INEMRCM.

    (3) Sumele incasate pentru prestatiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

    CAP. V

    Structura organizatorica, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale de pensii

 

    ART. 22

    (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aproba de Consiliul de administratie al CNPAS. Prin decizie a presedintelui CNPAS, in cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri si compartimente.

    (2) Numarul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.635, care includ si cele 62 de posturi aferente activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

    (3) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.

    ART. 23

    (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurata de directorul executiv.

    (2) Directorul executiv este ordonator tertiar de credite.

    (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv emite decizii.

    (4) Directorul executiv numeste si revoca din functie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, in conditiile legii.

    ART. 24

    Casele teritoriale de pensii au urmatoarele atributii:

    a) inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;

    b) incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;

    c) asigura evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;

    d) certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;

    e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;

    f) stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;

    g) emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;

    h) prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

    i) asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;

    j) realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

    k) distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

    l) rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

    m) organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

    n) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;

    o) numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;

    p) intocmesc si inainteaza CNPAS, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;

    q) indeplinesc toate atributiile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale la nivel teritorial;

    r) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPAS.

    ART. 25

    Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru CNPAS si institutiile subordonate sunt prevazute in anexa nr. 2.

    ART. 26

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.