HOTĂRÂRE Nr. 1550 din 23 septembrie 2004

privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 1 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2

(1) Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în funcție de anul înscrierii la pensie, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată.

ART. 3

Metodologia de efectuare a evaluării prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4

Pe durata derulării procesului de evaluare și recalculare a pensiilor se autorizează redistribuirea, în condițiile legii, a unui număr de posturi pentru casele teritoriale de pensii de la instituțiile aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, precum și contractarea unor servicii ce urmează a fi prestate de către institutele naționale de cercetare aflate în coordonarea acestui minister.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidarității sociale și familiei,

Dan Mircea Popescu

 

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare

 

ART. 1

(1) Evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectuează pe baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezentele norme metodologice reglementează modalitățile de rezolvare unitară a problemelor care apar ca urmare a unor interpretări diferite ale prevederilor legale, generate de evoluția în timp a legislației de pensii.

ART. 2

(1) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislația în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operațiunilor de evaluare.

(2) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 iulie 1977, data intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru toate categoriile de pensii va fi de 20 de ani pentru femei și de 25 de ani pentru bărbați.

(3) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

(4) Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiții prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.

ART. 3

Prin data deschiderii dreptului la pensie se înțelege data la care persoana în cauză a fost înscrisă la categoria de pensie de care beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operațiunilor de evaluare.

ART. 4

Condițiile necesare deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau i se cuvine, la data începerii operațiunilor de evaluare, se consideră îndeplinite.

ART. 5

Pentru pensiile provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, care au suferit schimbări ale categoriei de pensie după data de 1 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, nu se vor efectua operațiunile de evaluare.

ART. 6

Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din documentația de pensionare aflată în păstrarea casei teritoriale de pensii.

ART. 7

(1) În situația în care în documentația de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în muncă, fără însă a exista și date referitoare la salariile avute de persoana în cauză în perioadele respective, casele teritoriale de pensii vor comunica în scris pensionarului datele care lipsesc, în vederea completării acestora.

(2) În situația în care, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească salariile avute în perioadele în care documentația existentă la casele teritoriale de pensii nu conține informațiile necesare, la determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe țară, brute sau nete, după caz, prevăzute pentru acele perioade la art. 164 și în anexa nr. 7 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 8

(1) În situația în care documentația de pensie nu se mai află în păstrarea casei teritoriale de pensii care efectuează plata pensiei, casa teritorială de pensii va comunica această situație, în scris, pensionarului, în vederea completării documentației necesare.

(2) Dacă, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească elementele necesare evaluării, aceasta se va face pe baza datelor din fișa de evidență a drepturilor bănești ale pensionarului. În acest caz, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariile minime pe țară , brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare înscrierii la pensie, egală cu vechimea în muncă înscrisă în fișa respectivă.

ART. 9

(1) În situațiile în care în păstrarea caselor teritoriale de pensii nu se află nici fișa de evidență a drepturilor bănești ale pensionarului sau aceasta nu conține elementele necesare evaluării, casa teritorială de pensii va comunica această situație, în scris, pensionarului, în vederea reconstituirii documentației necesare.

(2) Prezentarea actelor doveditoare necesare reconstituirii documentației de pensii intră în sarcina pensionarilor în cauză.

ART. 10

(1) În situația pensiilor stabilite prin acte normative individuale până la data de 22 decembrie 1989, ale căror documentații de pensionare nu conțin date referitoare la vechimea în muncă sau din care rezultă o vechime în muncă mai mică decât vechimea minimă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, condițiile de pensionare se consideră îndeplinite, la nivelul vechimii minime necesare prevăzute de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, cu menținerea în plată a pensiilor în cauză, fără a se efectua determinarea punctajului mediu anual.

(2) În cazul în care din documentațiile de pensionare rezultă o vechime în muncă egală sau mai mare decât vechimea în muncă minimă necesară, prevăzută de legea în vigoare de la data deschiderii dreptului la pensie, punctajul mediu anual se determină utilizându-se salariile rezultate din documentația de pensionare sau, în lipsa acestora, salariile minime pe țară, brute ori nete, după caz, din perioada în care a fost realizată vechimea în muncă.

(3) În situația în care nu este precizată perioada în care a fost realizată vechimea în muncă, se utilizează salariile minime pe țară , brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare deschiderii dreptului la pensie egală cu vechimea în muncă rezultată din documentația de pensionare.

ART. 11

Pentru pensiile de urmaș stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, cu modificările ulterioare, punctajul mediu anual se determină cu aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 12

În situația pensiilor la stabilirea cărora au fost utilizate perioade de vechime în muncă realizate atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât și în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, cu excepția sistemului pensiilor militare, punctajul mediu anual se determină doar pentru perioadele care au constituit vechime în muncă în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

ART. 13

Pentru pensiile stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, în cazul în care la data începerii operațiunilor de evaluare nu au fost îndeplinite condițiile pentru eliminarea diminuării pensiei, cuantumului pensiei stabilite în baza punctajului mediu anual determinat potrivit prezentelor norme metodologice i se aplică procentul de diminuare din momentul stabilirii inițiale.

ART. 14

Pentru persoanele care beneficiază din sistemul public numai de o pensie provenită dintr-o pensie suplimentară stabilită în baza legislației de pensii anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul mediu anual se determină prin raportarea numărului de puncte aferent creșterii care se acordă punctajului anual potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, la vechimea integrală în muncă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.

ART. 15

(1) În situațiile în care, la stabilirea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, au fost valorificate și perioade de vechime în serviciu realizate în sistemul pensiilor militare, la determinarea punctajului mediu anual aferent acestor perioade se utilizează solda de grad, solda de funcție, precum și alte sporuri și indemnizații pentru care se achita contribuția la pensia suplimentară și care intrau în baza de calcul a pensiei, conform legislației în vigoare la acea dată, dovedite cu acte eliberate de organele abilitate.

(2) În lipsa prezentării unor astfel de dovezi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariile minime pe țară , brute sau nete, după caz.

ART. 16

(1) În situația în care o persoană beneficiază de aceeași categorie de pensii, atât din fostul sistem de asigurări sociale de stat, cât și din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, pentru determinarea punctajului mediu anual se iau în calcul atât vechimea în muncă, cât și durata de asigurare realizată în fostul sistem de pensii pentru agricultori.

(2) În situația în care o persoană beneficiază de categorii diferite de pensii, una din fostul sistem de asigurări sociale de stat și alta din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, operațiunea de evaluare se efectuează numai pentru pensia stabilită în fostul sistem de asigurări sociale de stat.

(3) Pentru perioadele de activitate realizate în fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, determinarea punctajului mediu anual se face cu respectarea prevederilor art. 162 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17

În situația pensiilor de invaliditate, data încadrării în grad de invaliditate, pentru determinarea stagiului potențial acordat, este considerată data începerii operațiunii de evaluare a pensiilor, iar stagiul complet de cotizare este cel prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în raport de data nașterii.

ART. 18

(1) Dacă din documentația de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuției către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani și luni de cotizare.

(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe țară , brute sau nete, după caz, din perioadele respective.

(3) Dacă din documentațiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

ART. 19

Dacă, după determinarea punctajului mediu anual în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, pensionarul prezintă acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale în vigoare, din care rezultă stagii suplimentare, salarii sau sporuri care, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la calculul punctajului mediu anual, acesta se reevaluează la cerere.

ART. 20

(1) În termen de 15 zile de la efectuarea evaluării, casa teritorială de pensii are obligația să comunice pensionarului buletinul de calcul cuprinzând punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, precum și elementele care au stat la baza stabilirii acestuia.

(2) Formatul și conținutul buletinului de calcul se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

---------------