ORDIN nr. 343 din 14 aprilie 2009
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin <LLNK 12001   340 50BD01   0 64>Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2009

    Având în vedere:
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protecţie sociala;
- Hotarârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificarile şi completarile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

    ART. I
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobate prin <LLNK 12001   340 50BD01   0 64>Ordinul ministrului muncii şi solidaritaţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifică şi se completează dupa cum urmeaza:

    1. La capitolul A "Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea I "Dispoziţii generale", la punctul 2, după paragraful al cincilea se introduce un nou paragraf, paragraful şase, cu următorul cuprins:
"Începând cu data de 25 martie 2009, data intrarii în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, pentru indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, acordată pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul şi asiguraţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale, pentru indemnizaţia acordată asiguraţilor, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regăsesc în astfel de situaţii vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declaraţia nominala, în care vor înregistra asiguraţii care se afla în situaţia întreruperii temporare a activităţii, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

    2. Anexa nr. 1.4 la norme se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

    Bucureşti, 14 aprilie 2009.
Nr. 343.

 

    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1.4 la norme)

 

                              MODALITĂŢI
de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale

    Condiţii generale
Declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.
Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 şi 1.2 listate la calculator, semnate şi ştampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

    Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.
Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:
- denumirea fişierului;
- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;
- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.
Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:
- A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1), conţine datele aferente asiguraţilor;
- A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2), conţine datele totalizatoare ale fişierului;
- A11.DBF sau A11.TXT.
Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă.
În descrierea de mai jos "Tip câmp" are următoarea semnificaţie:
- N - numeric, aliniat la dreapta
- C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,..(semne diacritice).
În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fişier.

    Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:
Fişierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:

*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────┬──────────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┐
│                          │ Denumire │ Tip │Lun-│                                        │
│                          │   câmp   │câmp │gime│               Explicaţii               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Anul                      │AN        │  N  │   4│Se completează cu anul pentru care se   │
│                          │          │     │    │întocmeşte declaraţia.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Luna                      │LN        │  N  │   2│Se completează cu luna anului pentru    │
│                          │          │     │    │care se întocmeşte declaraţia.          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │CF        │  N  │  10│Se completează partea numerică a codului│
│(CUI)/CF pentru angajatori│          │     │    │unic de înregistrare/codului fiscal     │
│persoane juridice         │          │     │    │atribuit angajatorilor persoane         │
│                          │          │     │    │juridice.                               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod judeţ din numărul de  │RJ        │  C  │   3│Conţine primele 3 caractere din numărul │
│înmatriculare în registrul│          │     │    │de înmatriculare în registrul comerţului│
│comerţului                │          │     │    │al angajatorului.                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare din   │RN        │  N  │   5│Conţine caracterele 4-8 din numărul de  │
│registrul comerţului      │          │     │    │înmatriculare în registrul comerţului al│
│                          │          │     │    │angajatorului (nr. în RC).              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Anul din numărul de       │RA        │  N  │   4│Conţine ultimele 4 caractere din numărul│
│înmatriculare în registrul│          │     │    │de înmatriculare în registrul comerţului│
│comerţului                │          │     │    │al angajatorului.                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume asigurat  │NUME      │  C  │  29│Conţine numele şi prenumele             │
│                          │          │     │    │asiguratului.                           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod asigurat              │CNP       │  N  │  13│Conţine codul numeric personal al       │
│                          │          │     │    │asiguratului.                           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Contract individual de    │CM        │  N  │   1│Se completează cu:                      │
│muncă                     │          │     │    │Începând cu 25 martie 2009:             │
│                          │          │     │    │5 pentru asiguraţii ai caror angajatori │
│                          │          │     │    │şi-au întrerupt temporar activitatea    │
│                          │          │     │    │potrivit art. 53 alin. (1) din Legea    │
│                          │          │     │    │nr. 53/2003 - Codul muncii, cu          │
│                          │          │     │    │modificarile şi completarile ulterioare,│
│                          │          │     │    │denumită în continuare Codul muncii, şi │
│                          │          │     │    │care sunt beneficiari ai prevederilor   │
│                          │          │     │    │art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a       │
│                          │          │     │    │Guvernului nr. 28/2009 privind          │
│                          │          │     │    │reglementarea unor măsuri de protecţie  │
│                          │          │     │    │socială.                                │
│                          │          │     │    │Începând cu 17 august 2006:             │
│                          │          │     │    │4 pentru asiguraţii care beneficiază de │
│                          │          │     │    │indemnizaţiile prevăzute la art. 42 din │
│                          │          │     │    │Normele metodologice de aplicare a Legii│
│                          │          │     │    │nr. 346/2002 privind asigurarea pentru  │
│                          │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale,│
│                          │          │     │    │aprobate prin Ordinul ministrului       │
│                          │          │     │    │muncii, solidarităţii sociale şi        │
│                          │          │     │    │familiei şi al ministrului sănătăţii    │
│                          │          │     │    │publice nr. 450/825/2006, şi care sunt  │
│                          │          │     │    │preluaţi în plată de CJP ca urmare a    │
│                          │          │     │    │faptului că se află în situaţiile       │
│                          │          │     │    │prevăzute la art. 43 alin. (2) si (4)   │
│                          │          │     │    │din aceleaşi norme.                     │
│                          │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │august 2007:                            │
│                          │          │     │    │3 în situaţia persoanelor care          │
│                          │          │     │    │realizează venituri la angajatorul care │
│                          │          │     │    │efectuează raportarea fară a avea       │
│                          │          │     │    │contract de muncă sau raport de serviciu│
│                          │          │     │    │cu acesta;                              │
│                          │          │     │    │1 pentru asiguraţii cu contract de muncă│
│                          │          │     │    │cu normă întreagă.                      │
│                          │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │2 pentru raportarea efectuată de casele │
│                          │          │     │    │de sănătate pentru asiguraţii           │
│                          │          │     │    │beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a  │
│                          │          │     │    │Guvernului nr. 158/2005 privind         │
│                          │          │     │    │concediile şi indemnizaţiile de         │
│                          │          │     │    │asigurări sociale de sănătate, aprobată │
│                          │          │     │    │cu modificări şi completări prin Legea  │
│                          │          │     │    │nr. 399/2006, cu modificările           │
│                          │          │     │    │ulterioare, denumită în continuare OUG  │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23│
│                          │          │     │    │alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2);  │
│                          │          │     │    │0 în rest.                              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Contract individual de    │CV*)      │  N  │   1│Se completează cu:                      │
│muncă cu timp parţial (din│          │     │    │1 pentru codificări anterioare;         │
│martie 2003 s-a introdus  │          │     │    │2 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│contractul de muncă cu    │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 2 ore│
│timp parţial)             │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │3 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 3 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │4 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 4 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │5 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 5 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │6 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 6 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │7 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 7 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │8 pentru asiguraţii care lucrează cu    │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial mai   │
│                          │          │     │    │puţin de 2 ore pe zi,                   │
│                          │          │     │    │0 în rest.                              │
├──────────────────────────┴──────────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┤
│*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, │
│   DD, SS, PP, PPS, PPD.                                                                 │
├──────────────────────────┬──────────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┤
│Pensionar                 │PE        │  N  │   1│Se completează cu:                      │
│                          │          │     │    │1 pentru codificări anterioare;         │
│                          │          │     │    │2 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 2 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │3 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 3 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │4 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 4 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │5 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 5 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │6 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 6 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │7 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, 7 ore│
│                          │          │     │    │pe zi;                                  │
│                          │          │     │    │8 pentru pensionarii cu contract de     │
│                          │          │     │    │muncă cu normă întreagă;                │
│                          │          │     │    │9 pentru pensionarii care lucrează cu   │
│                          │          │     │    │contract de muncă cu timp parţial, mai  │
│                          │          │     │    │puţin de 2 ore pe zi;                   │
│                          │          │     │    │0 în rest.                              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Şomer                     │SOM       │  N  │  1 │Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu: │
│                          │          │     │    │1 pentru beneficiarii de ajutor de      │
│                          │          │     │    │şomaj;                                  │
│                          │          │     │    │2 pentru beneficiarii de alocaţie de    │
│                          │          │     │    │sprijin;                                │
│                          │          │     │    │3 pentru beneficiarii de plăţi          │
│                          │          │     │    │compensatorii;                          │
│                          │          │     │    │4 pentru alte beneficii suportate din   │
│                          │          │     │    │fondul de şomaj, potrivit legii;        │
│                          │          │     │    │0 în rest.                              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total zile                │TT**)     │  N  │   2│Conţine suma zilelor lucrate şi a       │
│                          │          │     │    │zilelor în care asiguratul a beneficiat │
│                          │          │     │    │de indemnizaţii prevăzute de OUG        │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de │
│                          │          │     │    │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea   │
│                          │          │     │    │pentru accidente de muncă şi boli       │
│                          │          │     │    │profesionale, cu modificările şi        │
│                          │          │     │    │completările ulterioare, denumită în    │
│                          │          │     │    │continuare Legea nr. 346/2002, şi,      │
│                          │          │     │    │respectiv, de prestaţii de asigurări    │
│                          │          │     │    │sociale conform Legii nr. 19/2000       │
│                          │          │     │    │privind sistemul public de pensii şi    │
│                          │          │     │    │alte drepturi de asigurări sociale, cu  │
│                          │          │     │    │modificările şi completările ulterioare,│
│                          │          │     │    │denumită în continuare Legea            │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor     │
│                          │          │     │    │rectificative anterioare datei de 1     │
│                          │          │     │    │ianuarie 2006, cu respectarea termenului│
│                          │          │     │    │general de prescripţie (3 ani).         │
│                          │          │     │    │De asemenea, se includ şi zilele        │
│                          │          │     │    │nelucrate plătite din fondul de salarii │
│                          │          │     │    │şi pentru care se achită contribuţie de │
│                          │          │     │    │asigurări sociale.                      │
│                          │          │     │    │Total zile nu poate fi mai mare decât   │
│                          │          │     │    │numărul de zile lucrătoare din lună     │
│                          │          │     │    │stabilit conform Codului muncii.        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile lucrate în condiţii  │NN**)     │  N  │   2│Conţine numărul de zile lucrate de      │
│normale                   │          │     │    │asigurat în condiţii normale de muncă.  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile lucrate în condiţii  │DD**)     │  N  │   2│Conţine numărul de zile lucrate de      │
│deosebite                 │          │     │    │asigurat în condiţii deosebite de muncă.│
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile lucrate în condiţii  │SS**)     │  N  │   2│Conţine numărul de zile lucrate de      │
│speciale                  │          │     │    │asigurat în condiţii speciale de muncă. │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total zile indemnizaţii în│PP        │  N  │   2│Conţine numărul total de zile în care   │
│condiţii normale          │          │     │    │asiguratul a beneficiat de indemnizaţii │
│                          │          │     │    │prevăzute de OUG nr. 158/2005, de       │
│                          │          │     │    │prestaţii prevăzute de Legea            │
│                          │          │     │    │nr. 346/2002 şi respectiv de prestaţii  │
│                          │          │     │    │de asigurări sociale conform Legii      │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor     │
│                          │          │     │    │rectificative anterioare datei de 1     │
│                          │          │     │    │ianuarie 2006, cu respectarea termenului│
│                          │          │     │    │general de prescripţie (3 ani).         │
│                          │          │     │    │(număr total de zile lucrătoare aferente│
│                          │          │     │    │prestaţiei şi/sau indemnizaţiei         │
│                          │          │     │    │acordate)                               │
├──────────────────────────┴──────────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┤
│**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează numărul    │
│   total de zile lucrate indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu │
│   timp parţial. In perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ│
│   cu câmpul CV, în funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp    │
│   parţial.                                                                              │
├──────────────────────────┬──────────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┤
│Total venit brut realizat │TV        │  N  │  10│Conţine venitul brut total realizat de  │
│de asigurat               │          │     │    │asigurat.                               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Venit brut realizat de    │TVN       │  N  │  10│Conţine venitul brut realizat de        │
│asigurat în condiţii      │          │     │    │asigurat în condiţii normale de muncă.  │
│normale                   │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Venit brut realizat de    │TVD       │  N  │  10│Conţine venitul brut realizat de        │
│asigurat în condiţii      │          │     │    │asigurat în condiţii deosebite de muncă.│
│deosebite                 │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Venit brut realizat de    │TVS       │  N  │  10│Conţine venitul brut realizat de        │
│asigurat în condiţii      │          │     │    │asigurat în condiţii speciale de muncă. │
│speciale                  │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│CAS datorat de asigurat   │CASAT     │  N  │   9│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │august 2007:                            │
│                          │          │     │    │- baza de calcul a CAS datorat de       │
│                          │          │     │    │asigurat nu se mai plafonează;          │
│                          │          │     │    │- conform Legii nr. 250/2007 pentru     │
│                          │          │     │    │modificarea Legii nr. 19/2000 privind   │
│                          │          │     │    │sistemul public de pensii şi alte       │
│                          │          │     │    │drepturi de asigurări sociale, cota CAS │
│                          │          │     │    │asigurat se aplică asupra sumei         │
│                          │          │     │    │rezultate din cumulul venitului brut    │
│                          │          │     │    │lunar realizat şi baza de calcul a      │
│                          │          │     │    │contribuţiei la BASS, aferentă indemni- │
│                          │          │     │    │zaţiilor conform art. 45 din OUG        │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005, proporţional cu numărul de│
│                          │          │     │    │zile de concediu medical pentru care se │
│                          │          │     │    │calculează CAS.                         │
│                          │          │     │    │CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS     │
│                          │          │     │    │asigurat/100,0)]                        │
│                          │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- conţine contribuţia de asigurări      │
│                          │          │     │    │sociale reţinută de la asigurat;        │
│                          │          │     │    │- cota CAS asigurat se aplică la venitul│
│                          │          │     │    │total realizat pentru perioada lucrată  │
│                          │          │     │    │plus baza de calcul a contribuţiei la   │
│                          │          │     │    │BASS aferentă indemnizaţiilor conform   │
│                          │          │     │    │art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţio-│
│                          │          │     │    │nal cu nr. de zile de concediu medical  │
│                          │          │     │    │pentru care se calculează CAS, suma     │
│                          │          │     │    │plafonată la maximum 5 salarii medii    │
│                          │          │     │    │brute;                                  │
│                          │          │     │    │- dacă TV+BASS ≤ 5 * salariul mediu brut│
│                          │          │     │    │din Legea BASS:                         │
│                          │          │     │    │CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS     │
│                          │          │     │    │asigurat/100,0)]                        │
│                          │          │     │    │- dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut│
│                          │          │     │    │din Legea BASS:                         │
│                          │          │     │    │CASAT= ROUND (5 * salariul mediu brut   │
│                          │          │     │    │din Legea BASS * cota CAS               │
│                          │          │     │    │asigurat/100,0).                        │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- conţine contribuţia de asigurări      │
│                          │          │     │    │sociale reţinută de la asigurat pentru  │
│                          │          │     │    │venitul realizat.                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total venit asigurat din  │CASTOT    │  N  │   9│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│indemnizaţii/prestaţii    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- conţine cuantumul indemnizaţiei pentru│
│                          │          │     │    │incapacitate temporară de muncă cauzată │
│                          │          │     │    │de accident de muncă sau boală          │
│                          │          │     │    │profesională plus baza de calcul a      │
│                          │          │     │    │contribuţiei la BASS aferentă indemni-  │
│                          │          │     │    │zaţiilor conform art. 45 din OUG        │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005 (salariul de bază minim    │
│                          │          │     │    │brut pe ţară garantat în plată,         │
│                          │          │     │    │proporţional cu numărul de zile de      │
│                          │          │     │    │indemnizaţie pentru care se calculează  │
│                          │          │     │    │CAS), conform legilor în vigoare,       │
│                          │          │     │    │exclusiv ajutorul de deces.             │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- conţine cuantumul aferent prestaţiilor│
│                          │          │     │    │de asigurări sociale, exclusiv ajutorul │
│                          │          │     │    │de deces, aplicabil doar în cazul       │
│                          │          │     │    │declaraţiilor rectificative anterioare  │
│                          │          │     │    │datei de 1 ianuarie 2006.               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Baza de calcul a          │BASS      │  N  │   9│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│contribuţiei la BASS      │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│aferentă indemnizaţiilor  │          │     │    │- conţine cuantumul rezultat din        │
│onform art. 45 din OUG    │          │     │    │salariul de bază minim brut pe ţară     │
│nr. 158/2005, proporţional│          │     │    │garantat în plată proporţional cu       │
│cu numărul de zile de     │          │     │    │numărul de zile de indemnizaţie,        │
│indemnizaţie pentru care  │          │     │    │exclusiv ajutorul de deces.             │
│se calculează CAS (fost   │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│prestaţii suportate din   │          │     │    │- conţine cuantumul aferent prestaţiilor│
│BASS)                     │          │     │    │de asigurări sociale suportat din       │
│                          │          │     │    │bugetul asigurărilor sociale de stat,   │
│                          │          │     │    │exclusiv ajutorul de deces, aplicabil   │
│                          │          │     │    │doar în cazul declaraţiilor             │
│                          │          │     │    │rectificative anterioare datei de 1     │
│                          │          │     │    │ianuarie 2006.                          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │CNPA      │  N  │  13│Conţine codul unic de înregistrare      │
│(CUI) angajator persoane  │          │     │    │atribuit prin certificatul de           │
│fizice                    │          │     │    │înregistrare angajatorilor persoane     │
│                          │          │     │    │fizice şi care reprezintă codul numeric │
│                          │          │     │    │personal al angajatorului.              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Norma zilnică de lucru    │NORMA     │  N  │   1│Se completează cu programul normal de   │
│                          │          │     │    │lucru specific locului de muncă al      │
│                          │          │     │    │asiguratului, exprimat în ore. Prin     │
│                          │          │     │    │program normal de lucru se înţelege     │
│                          │          │     │    │programul prevăzut la art. 109 alin. (1)│
│                          │          │     │    │din Codul muncii sau programul normal de│
│                          │          │     │    │lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea │
│                          │          │     │    │prevederilor Legii nr. 31/1991 privind  │
│                          │          │     │    │stabilirea duratei timpului de muncă sub│
│                          │          │     │    │8 ore pe zi pentru salariaţii care      │
│                          │          │     │    │lucrează în condiţii deosebite -        │
│                          │          │     │    │vătămătoare, grele sau periculoase ori  │
│                          │          │     │    │alin. (2) din art. 109 din Codul muncii.│
│                          │          │     │    │Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau  │
│                          │          │     │    │6 ore.                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Tipul declaraţiei         │TIPD      │  C  │   1│Se completează cu R pentru declaraţia   │
│                          │          │     │    │rectificativă, spaţiu în rest.          │
│                          │          │     │    │Declaraţia rectificativă se completează │
│                          │          │     │    │astfel:                                 │
│                          │          │     │    │a) anexa a11 se completează numai pentru│
│                          │          │     │    │poziţiile modificate faţă de declaraţia │
│                          │          │     │    │iniţială (înregistrările cu modificări  │
│                          │          │     │    │faţă de declaraţia iniţială,            │
│                          │          │     │    │înregistrări noi faţă de declaraţia     │
│                          │          │     │    │iniţială);                              │
│                          │          │     │    │b) anexa a12 se recalculează, ţinându-se│
│                          │          │     │    │cont de modificările efectuate faţă de  │
│                          │          │     │    │declaraţia iniţială.                    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Tip rectificare           │TIPR      │  C  │   1│Se completează cu următoarele caractere:│
│                          │          │     │    │M - modificare sume, zile, CNP sau nume │
│                          │          │     │    │asigurat pentru asiguraţii raportaţi    │
│                          │          │     │    │anterior;                               │
│                          │          │     │    │A - adăugare asigurat nou;              │
│                          │          │     │    │S - ştergere asigurat existent în       │
│                          │          │     │    │declaraţia anterioară.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume înainte de           │NUMEANT   │  C  │  29│Nume înainte de rectificare se          │
│rectificare               │          │     │    │completează numai dacă se modifică      │
│                          │          │     │    │numele (TIPR=M), spaţiu în rest.        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│CNP înainte de rectificare│CNPANT    │  N  │  13│CNP înainte de rectificare se           │
│                          │          │     │    │completează numai dacă se modifică      │
│                          │          │     │    │CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total zile indemnizaţii în│PPS       │  N  │   2│Conţine numărul total de zile lucrătoare│
│condiţii speciale         │          │     │    │corespunzătoare concediului medical     │
│                          │          │     │    │pentru incapacitate temporară de muncă, │
│                          │          │     │    │în situaţia în care asiguratul a lucrat │
│                          │          │     │    │în ziua premergătoare concediului       │
│                          │          │     │    │medical în condiţii speciale de muncă.  │
│                          │          │     │    │(Nu se înregistrează zilele de concediu │
│                          │          │     │    │de maternitate, concediu creştere copil,│
│                          │          │     │    │concediu îngrijire copil sau prestaţii  │
│                          │          │     │    │pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi     │
│                          │          │     │    │recuperarea capacităţii de muncă, care  │
│                          │          │     │    │sunt corespunzătoare în aceste situaţii │
│                          │          │     │    │condiţiilor normale de muncă.)          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total zile indemnizaţii   │PPD       │  N  │   2│Conţine numărul total de zile lucrătoare│
│în condiţii deosebite     │          │     │    │corespunzătoare concediului medical     │
│                          │          │     │    │pentru incapacitate temporară de muncă, │
│                          │          │     │    │în situaţia în care asiguratul a lucrat │
│                          │          │     │    │în ziua premergătoare concediului medi- │
│                          │          │     │    │cal în condiţii deosebite de muncă.     │
│                          │          │     │    │(Nu se înregistrează zilele de concediu │
│                          │          │     │    │de maternitate, concediu pentru         │
│                          │          │     │    │creştrea copilului, concediu pentru     │
│                          │          │     │    │îngrijirea copilului sau prestaţii      │
│                          │          │     │    │pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi     │
│                          │          │     │    │recuperarea capacităţii de muncă, care  │
│                          │          │     │    │sunt corespunzătoare în aceste situaţii │
│                          │          │     │    │condiţiilor normale de muncă.)          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile prestaţii suportate  │PPBASS    │  N  │   2│Nu se mai completează începând cu rapor-│
│din BASS                  │          │     │    │tarea aferentă lunii ianuarie 2006.     │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- zile lucrătoare prestaţii pentru      │
│                          │          │     │    │cuantum prestaţii suportat din BASS.    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile prestaţii suportate  │PPFAAMBP  │  N  │   2│Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum│
│din FAAMBP                │          │     │    │prestaţii suportat din FAAMBP           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Total cuantum prestaţii de│FAAMBP    │  N  │   9│Conţine totalul cuantumului prestaţiilor│
│asigurări sociale de      │          │     │    │de asigurări sociale de suportat din    │
│suportat din Fondul pentru│          │     │    │Fondul de accidente de muncă şi boli    │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │profesionale.                           │
│profesionale              │          │     │    │Acest câmp este completat numai pentru  │
│                          │          │     │    │concediile medicale cauzate de accidente│
│                          │          │     │    │de muncă sau boli profesionale.         │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile indemnizaţii pentru  │PPCAS     │  N  │   2│Conţine numărul de zile de indemnizaţii │
│calculul CAS              │          │     │    │pentru care se calculează CAS, conform  │
│                          │          │     │    │OUG nr. 158/2005 - art. 45.             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Indicativ condiţii        │IND_CS    │  N  │   1│Conţine temeiul legal al încadrării în  │
│speciale                  │          │     │    │condiţii speciale de muncă.             │
│                          │          │     │    │Se completează cu:                      │
│                          │          │     │    │1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000;                            │
│                          │          │     │    │2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000, zona I de radiaţii;        │
│                          │          │     │    │3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000, zona II de radiaţii;       │
│                          │          │     │    │4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000;                            │
│                          │          │     │    │5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea │
│                          │          │     │    │nr. 19/2000;                            │
│                          │          │     │    │6 - <LLNK 12006   226 10 201   0 18>Legea nr. 226/2006 privind încadra- │
│                          │          │     │    │rea unor locuri de muncă în condiţii    │
│                          │          │     │    │speciale;                               │
│                          │          │     │    │0 în rest.                              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Zile de concediu fără pla-│NRZ_CFP   │  N  │   2│Conţine numărul de zile de concediu fără│
│ta indemnizaţiei pentru   │          │     │    │plata indemnizaţiei pentru creşterea    │
│creşterea copilului, con- │          │     │    │copilului, conform art. 6^1 alin. (1) şi│
│form art. 6^1 alin. (1) şi│          │     │    │(2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă     │
│(2) din Ordonanţa de      │          │     │    │integral (3 luni), o singură dată, în   │
│urgenţă a Guvernului nr.  │          │     │    │perioada până la împlinirea de către    │
│148/2005 privind susţine- │          │     │    │copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3   │
│rea familiei în vederea   │          │     │    │ani în cazul copilului cu handicap.     │
│creşterii copilului, apro-│          │     │    │Se acordă pentru persoanele care înde-  │
│bată cu modificări prin   │          │     │    │plinesc condiţiile prevăzute la art. 1  │
│Legea nr. 7/2007, cu      │          │     │    │după primele 3 naşteri sau, după caz,   │
│modificările ulterioare,  │          │     │    │după primii 3 copii ai persoanelor      │
│denumită în continuare    │          │     │    │aflate în una din situaţiile prevăzute  │
OUG nr. 148/2005          │          │     │    │la art. 5 alin. (2)                     │
│Atenţie !!!!              │          │     │    │Atenţie !!!                             │
│Se acordă pentru persoane-│          │     │    │Acest câmp nu se completează pentru     │
│le care îndeplinesc condi-│          │     │    │persoanele aflate în concediu pentru    │
│ţiile prevăzute la art. 1 │          │     │    │creşterea copilului până la împlinirea  │
│după primele 3 naşteri    │          │     │    │vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în    │
│sau, după caz, după primii│          │     │    │cazul  copilului cu handicap (cu        │
│3 copii ai persoanelor    │          │     │    │activitate suspendată) şi raportate de  │
│aflate în una din situaţi-│          │     │    │direcţiile de muncă şi protecţie socială│
│ile prevăzute la art. 5   │          │     │    │judeţene şi a municipiului Bucureşti.   │
│alin. (2).                │          │     │    │                                        │
└──────────────────────────┴──────────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┘
*ST*

    TT=NN+DD+SS+PP+PPD+PPS+NRZ_CFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007
PPBASS + PPFAAMBP ≤ PP+PPD+PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS=0
PPCAS+ PPFAAMBP ≤ PP+PPD+PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006
CASTOT ≥ BASS +FAAMBP

    Fişierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conţine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structură:

*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────┬──────────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┐
│                          │ Denumire │ Tip │Lun-│                                        │
│                          │   câmp   │câmp │gime│               Explicaţii               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Anul                      │AN        │  N  │   4│Se completează cu anul pentru care se   │
│                          │          │     │    │întocmeşte declaraţia.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Luna                      │LN        │  N  │   2│Se completează cu luna anului pentru    │
│                          │          │     │    │care se întocmeşte declaraţia.          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Ziua lichidării           │DCZZ      │  N  │   2│Se completează cu ziua lichidării       │
│drepturilor salariale     │          │     │    │drepturilor salariale.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Luna lichidării           │DCLL      │  N  │   2│Se completează cu luna lichidării       │
│drepturilor salariale     │          │     │    │drepturilor salariale.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Anul lichidării           │DCAA      │  N  │   4│Se completează cu anul lichidării       │
│drepturilor salariale     │          │     │    │drepturilor salariale.                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Denumire angajator        │DEN       │  C  │  29│Conţine denumirea angajatorului.        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │CF        │  N  │  10│Se completează partea numerică a        │
│CUI/CF pentru angajatori  │          │     │    │codului unic de înregistrare/cod fiscal │
│persoane juridice         │          │     │    │atribuit angajatorilor persoane         │
│                          │          │     │    │juridice.                               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod judeţ din numărul de  │RJ        │  C  │   3│Conţine primele 3 caractere din numărul │
│înmatriculare în registrul│          │     │    │de înmatriculare în registrul comerţului│
│comerţului                │          │     │    │al angajatorului.                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare   │RN        │  N  │   5│Conţine caracterele 4-8 din numărul de  │
│din registrul comerţului  │          │     │    │înmatriculare în registrul comerţului al│
│                          │          │     │    │angajatorului (nr. în RC).              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Anul din numărul de înma- │RA        │  N  │   4│Conţine ultimele 4 caractere din numărul│
│triculare în registrul    │          │     │    │de înmatriculare în registrul comerţului│
│comerţului                │          │     │    │al angajatorului.                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Numărul mediu de asiguraţi│NRM       │  N  │8(2)│Numărul mediu de asiguraţi se calculează│
│                          │          │     │    │cu două zecimale prin rotunjire matema- │
│                          │          │     │    │tică. Lungimea câmpului este 8.2 (5     │
│                          │          │     │    │cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre│
│                          │          │     │    │partea zecimală) De exemplu: dacă din   │
│                          │          │     │    │calcul rezultă 10,172895, atunci numărul│
│                          │          │     │    │mediu de asiguraţi este 10,17.          │
│                          │          │     │    │Dacă din calcul rezultă 10,175110,      │
│                          │          │     │    │atunci numărul mediu de asiguraţi este  │
│                          │          │     │    │10,18.                                  │
│                          │          │     │    │Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu │
│                          │          │     │    │de asiguraţi reprezintă media aritmetică│
│                          │          │     │    │simplă rezultată din suma efectivelor   │
│                          │          │     │    │zilnice de asiguraţi din luna respec-   │
│                          │          │     │    │tivă, indiferent de tipul contractului  │
│                          │          │     │    │individual de muncă cu care sunt        │
│                          │          │     │    │încadraţi, exclusiv zilele de repaus    │
│                          │          │     │    │săptămânal şi de sărbători legale,      │
│                          │          │     │    │raportată la numărul total de zile      │
│                          │          │     │    │lucrătoare din lună, stabilit conform   │
│                          │          │     │    │Codului muncii.                         │
│                          │          │     │    │La stabilirea numărului mediu de        │
│                          │          │     │    │asiguraţi se iau în considerare numai   │
│                          │          │     │    │perioadele pentru care se datorează     │
│                          │          │     │    │contribuţia de asigurări sociale,       │
│                          │          │     │    │conform legii.                          │
│                          │          │     │    │NRM= Σ(NN+DD+SS)/Nr. zile lucrătoare    │
│                          │          │     │    │din lună                                │
│                          │          │     │    │Această formulă este valabilă şi pentru │
│                          │          │     │    │perioada 1 aprilie 2001 - 28 februarie  │
│                          │          │     │    │2003.                                   │
│                          │          │     │    │Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie  │
│                          │          │     │    │2005 se păstrează vechea formulă de     │
│                          │          │     │    │calcul.                                 │
└──────────────────────────┴──────────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┘
*ST*

    Formula de calcul al numărului mediu de asiguraţi pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005
Notaţii:
A = Norma zilnică 1
B = Norma zilnică 2
C = Norma zilnică 3
Σ (Suma) se calculează după numărul de zile lucrate.

*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:                              │
│ NRM =[Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A * zile lucrate)      │
│ + Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+ ...  │
│ + Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * număr zile lucrate)]│
│ /(Zile lucrătoare din lună * A)] +                                                      │
│ [Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * B * zile lucrate)+ Σ (număr│
│ asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+ ... + Σ (număr  │
│ asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial                                          │
│ * 6 ore * zile lucrate)] /(număr zile lucrătoare din lună * B)+                         │
│ [Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * C * zile lucrate)+ Σ (număr│
│ asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+ ... + Σ(număr   │
│ asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial *                                        │
│ 5 ore * zile lucrate)] /(zile lucrătoare din lună * C)                                  │
│ Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    De exemplu:
Norma 1 = 8 ore
Norma 2 = 7 ore

    O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:

    - cu norma 1
3 angajaţi lucrează 21 de zile;
1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical;
1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore;
1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore;

    - cu norma 2
1 angajat lucrează 21 de zile;
1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical;
1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore;
NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35
Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────┬──────────┬─────┬────┬────────────────────────────────────────┐
│                          │ Denumire │ Tip │Lun-│                                        │
│                          │   câmp   │câmp │gime│               Explicaţii               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total venituri brute      │FS        │  N  │  13│Conţine totalul veniturilor brute lunare│
│realizate lunar           │          │     │    │realizate de asiguraţii înscrişi în     │
│                          │          │     │    │anexa a11 la care se calculează contri- │
│                          │          │     │    │buţia individuală de asigurări sociale, │
│                          │          │     │    │exclusiv baza de calcul a contribuţiei  │
│                          │          │     │    │la BASS, aferentă indemnizaţiilor       │
│                          │          │     │    │conform OUG nr. 158/2005.               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total venituri brute      │FSN       │  N  │  13│Conţine totalul veniturilor brute lunare│
│realizate lunar în con-   │          │     │    │realizate în condiţii normale de muncă  │
│diţii normale de muncă    │          │     │    │de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la  │
│                          │          │     │    │care se calculează contribuţia indivi-  │
│                          │          │     │    │duală de asigurări sociale, exclusiv    │
│                          │          │     │    │baza de calcul a contribuţiei la BASS,  │
│                          │          │     │    │aferentă indemnizaţiilor conform OUG    │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005.                           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total venituri brute      │FSD       │  N  │  13│Conţine totalul veniturilor brute lunare│
│realizate lunar în        │          │     │    │realizate în condiţii deosebite de muncă│
│condiţii deosebite de     │          │     │    │de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la  │
│muncă                     │          │     │    │care se calculează contribuţia indivi-  │
│                          │          │     │    │duală de asigurări sociale, exclusiv    │
│                          │          │     │    │baza de calcul a contribuţiei la BASS,  │
│                          │          │     │    │aferentă indemnizaţiilor conform OUG    │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005.                           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total venituri brute      │FSS       │  N  │  13│Conţine totalul veniturilor brute lunare│
│realizate lunar în        │          │     │    │realizate în condiţii speciale de muncă │
│condiţii speciale de      │          │     │    │de  asiguraţii înscrişi în anexa a11 la │
│muncă                     │          │     │    │care se calculează contribuţia indivi-  │
│                          │          │     │    │duală de asigurări sociale, exclusiv    │
│                          │          │     │    │baza de calcul a contribuţiei la BASS,  │
│                          │          │     │    │aferentă indemnizaţiilor conform OUG    │
│                          │          │     │    │nr. 158/2005.                           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total contribuţii indivi- │CASS      │  N  │  13│Conţine totalul contribuţiei individuale│
│duale de asigurări        │          │     │    │de asigurări sociale de virat.          │
│sociale de virat          │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total CAS datorat de      │CASAN     │  N  │  13│Conţine totalul contribuţiei de asigu-  │
│angajator conform Legii   │          │     │    │rări sociale datorate de angajator      │
│nr. 19/2000               │          │     │    │conform Legii nr. 19/2000.              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total cuantum prestaţii   │BASS      │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│de asigurări sociale de   │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│suportat din BASS         │          │     │    │- conţine numai cuantumul ajutorului de │
│                          │          │     │    │deces.                                  │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- conţine totalul cuantumului prestaţi- │
│                          │          │     │    │ilor de asigurări sociale de suportat   │
│                          │          │     │    │din bugetul asigurărilor sociale de     │
│                          │          │     │    │stat, inclusiv ajutorul de deces.       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│CASS conform art. 54 alin.│CASS145   │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│(2) din Ordonanţa de      │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│urgenţă a Guvernului nr.  │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│150/2002 (exclusiv        │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │- conţine contribuţia de asigurări de   │
│boli profesionale)        │          │     │    │sănătate aferentă concediilor medicale, │
│                          │          │     │    │exclusiv concediile medicale aferente   │
│                          │          │     │    │accidentelor de muncă şi bolilor pro-   │
│                          │          │     │    │fesionale, conform art. 54 alin. (2) din│
│                          │          │     │    │Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2002*1)    │
│                          │          │     │    │privind organizarea şi funcţionarea     │
│                          │          │     │    │sistemului de asigurări sociale de      │
│                          │          │     │    │sănătate, cu modificările şi completă-  │
│                          │          │     │    │rile ulterioare, denumită în continuare │
│                          │          │     │    │OUG nr. 150/2002                        │
│                          │          │     │    │                                        │
│                          │          │     │    │*1) <LLNK 12002   150180 301   0 33>Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2002 a │
│                          │          │     │    │fost abrogată prin Legea nr. 95/2006    │
│                          │          │     │    │privind reforma în domeniul sănătăţii,  │
│                          │          │     │    │cu modificările şi completările         │
│                          │          │     │    │ulterioare.                             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total CAS angajator de    │CASVIR    │  N  │  13│Conţine total CAS angajator de virat.   │
│virat                     │          │     │    │Formula de calcul începând cu raportarea│
│                          │          │     │    │aferentă lunii noiembrie 2006:          │
│                          │          │     │    │CASVIR=(CASAN+CASAN_CM )-BASS           │
│                          │          │     │    │Formula de calcul începând cu raportarea│
│                          │          │     │    │aferentă lunii ianuarie 2006:           │
│                          │          │     │    │CASVIR=CASAN-BASS                       │
│                          │          │     │    │Formula de calcul pentru perioada       │
│                          │          │     │    │aferentă anilor 2001-2003:              │
│                          │          │     │    │CASVIR=CASS+CASAN-BASS-CASS145          │
│                          │          │     │    │Formula de calcul pentru perioada       │
│                          │          │     │    │aferentă anului 2004:                   │
│                          │          │     │    │CASVIR=CASAN-CASS145-BASS               │
│                          │          │     │    │Formula de calcul pentru perioada       │
│                          │          │     │    │aferentă anului 2005:                   │
│                          │          │     │    │CASVIR=CASAN-CASS145-BASS               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Număr total de file de    │NRF       │  N  │   3│Conţine numărul de file de la anexa     │
│la anexa nr. 1.1          │          │     │    │nr. 1.1.                                │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Banca****)                │B1        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Filiala****)              │F1        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cont****)                 │C1        │  C  │  35│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Banca****)                │B2        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Filiala****)              │F2        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cont****)                 │C2        │  C  │  35│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Banca****)                │B3        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Filiala****)              │F3        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cont****)                 │C3        │  C  │  35│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Banca****)                │B4        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Filiala****)              │F4        │  C  │  16│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cont****)                 │C4        │  C  │  35│                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │CNPA      │  N  │  13│Conţine codul unic de înregistrare atri-│
│(CUI) pentru angajatori   │          │     │    │buit prin certificatul de înregistrare  │
│persoane fizice           │          │     │    │angajatorilor persoane fizice şi care   │
│                          │          │     │    │reprezintă codul numeric personal al    │
│                          │          │     │    │angajatorului.                          │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie asigurări     │CAAMBP    │  N  │  13│Conţine contribuţie asigurări pentru    │
│pentru accidente de muncă │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│şi boli profesionale      │          │     │    │(Legea nr. 346/2002).                   │
│(Legea nr. 346/2002)      │          │     │    │Începând cu anul 2008 (art. 101 din     │
│                          │          │     │    │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.   │
│                          │          │     │    │91/2007 pentru modificarea şi completa- │
│                          │          │     │    │rea unor acte normative din domeniul    │
│                          │          │     │    │protecţiei sociale, aprobată cu modifi- │
│                          │          │     │    │cări prin Legea nr. 200/2008):          │
│                          │          │     │    │CAAMBP=ROUND((FS+TBASS) * PCAMBP/100,0) │
│                          │          │     │    │Pentru anii 2003, 2004:                 │
│                          │          │     │    │CAAMBP=ROUND(FS*0.5/100,0)              │
│                          │          │     │    │Începând cu anul 2005:                  │
│                          │          │     │    │CAAMBP=ROUND(FS*PCAMBP/100,0)           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Localitatea (oraş, comună)│A_LOCA    │  C  │  21│Adresa sediului angajatorului -         │
│                          │          │     │    │localitatea (oraş sau comună)           │
│                          │          │     │    │- se completează obligatoriu.           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Strada (strada, satul)    │A_STR     │  C  │  21│Adresa sediului angajatorului (strada   │
│                          │          │     │    │sau satul)                              │
│                          │          │     │    │- dacă se completează oraşul, se        │
│                          │          │     │    │completează obligatoriu şi strada.      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr                     │A_NR      │  C  │   7│Adresa sediului angajatorului - număr   │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Bloc                      │A_BL      │  C  │   5│Adresa sediului angajatorului - bloc    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Scara                     │A_SC      │  C  │   4│Adresa sediului angajatorului - scara   │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Etaj                      │A_ET      │  C  │   2│Adresa sediului angajatorului - etaj    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Apartament                │A_AP      │  C  │   4│Adresa sediului angajatorului -         │
│                          │          │     │    │apartament                              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Telefon                   │TELEFON   │  N  │  10│Telefon de legatură angajator           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Judeţ                     │A_JUD     │  C  │   3│Adresa sediului angajatorului -         │
│                          │          │     │    │cod judeţ                               │
│                          │          │     │    │- se completează obligatoriu*****).     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Sector                    │A_SECT    │  N  │   2│Adresa sediului angajatorului - sector  │
│                          │          │     │    │(numai pentru Bucureşti)                │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│E-mail                    │E_MAIL    │  C  │  45│Adresa de e-mail a angajatorului        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Tipul declaraţiei         │TIPD      │  C  │   1│Se completează cu R pentru declaraţia   │
│                          │          │     │    │rectificativă, spaţiu în rest.          │
│                          │          │     │    │Declaraţia rectificativă pentru anexa   │
│                          │          │     │    │a12 se completează astfel:              │
│                          │          │     │    │- se recalculează a12, ţinându-se cont  │
│                          │          │     │    │de modificările efectuate în anexa a11  │
│                          │          │     │    │faţă de declaraţia iniţială.            │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZB    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│pentru incapacitate       │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│temporară de muncă        │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri indemnizaţie       │
│                          │          │     │    │pentru incapacitate temporară de muncă  │
│                          │          │     │    │la nivel de unitate, exclusiv pentru    │
│                          │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale.│
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri accidente de │NRCAZA    │  N  │   5│Număr total cazuri accidente de muncă şi│
│muncă şi boli             │          │     │    │boli profesionale la nivel de unitate   │
│profesionale****)         │          │     │    │(Câmpul nu se mai foloseşte din anul    │
│                          │          │     │    │2005.)                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri prevenire    │NRCAZP    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│îmbolnăviri               │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri prevenire îmbolnă- │
│                          │          │     │    │viri la nivel de unitate = sumă de      │
│                          │          │     │    │cazuri de:                              │
│                          │          │     │    │- trecere temporară în altă muncă;      │
│                          │          │     │    │- reducerea timpului de muncă;          │
│                          │          │     │    │- carantină.                            │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri sarcină şi   │NRCAZL    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│lăuzie                    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri sarcină şi lăuzie  │
│                          │          │     │    │la nivel de unitate.                    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri îngrijire    │NRCAZI    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│copil bolnav              │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri îngrijire copil    │
│                          │          │     │    │bolnav la nivel de unitate.             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri creştere     │NRCAZC    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│copil până la 2 ani/3 ani │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri creştere copil     │
│                          │          │     │    │până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate.│
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri ajutoare de  │NRCAZD    │  N  │   5│Număr total cazuri ajutoare de deces la │
│deces                     │          │     │    │nivel de unitate                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZR    │  N  │   5│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│de risc maternal          │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total cazuri cu indemnizaţie de │
│                          │          │     │    │risc maternal la nivel de unitate.      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPB     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│indemnizaţie pentru       │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│incapacitate temporară de │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│muncă                     │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare           │
│                          │          │     │    │indemnizaţie pentru incapacitate        │
│                          │          │     │    │temporară de muncă la nivel de unitate  │
│                          │          │     │    │din certificatele medicale.             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPA     │  N  │   6│Număr total zile lucrătoare prestaţii   │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│boli profesionale ****)   │          │     │    │la nivel de unitate din certificatele   │
│                          │          │     │    │medicale (Câmpul nu se mai foloseşte    │
│                          │          │     │    │din anul 2005.)                         │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPP     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│prevenire îmbolnăviri     │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare prestaţii │
│                          │          │     │    │prevenire îmbolnăviri la nivel de       │
│                          │          │     │    │unitate din certificatele medicale.     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPL     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│sarcină şi lăuzie         │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare prestaţii │
│                          │          │     │    │sarcină şi lăuzie la nivel de unitate   │
│                          │          │     │    │din certificatele medicale.             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPI     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│îngrijire copil bolnav    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│                          │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare prestaţii │
│                          │          │     │    │îngrijire copil bolnav la nivel de      │
│                          │          │     │    │unitate din certificatele medicale.     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPC     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│creştere copil până la    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│2 ani/3 ani               │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare prestaţii │
│                          │          │     │    │creştere copil până la 2-3 ani la nivel │
│                          │          │     │    │de unitate.                             │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Număr total zile prestaţii│NRPPR     │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│indemnizaţie de risc      │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│maternal                  │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- număr total zile lucrătoare prestaţii │
│                          │          │     │    │indemnizaţie de risc maternal la nivel  │
│                          │          │     │    │de unitate din certificatele medicale.  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAB     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│indemnizaţie pentru       │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│incapacitate temporară de │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│muncă, suportate din BASS │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii indemnizaţie pentru    │
│                          │          │     │    │incapacitate temporară de muncă la nivel│
│                          │          │     │    │de unitate, suportate din BASS.         │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAA     │  N  │  12│Suma prestaţii pentru accidente de muncă│
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │şi boli profesionale la nivel de unita- │
│profesionale, suportate   │          │     │    │te, suportate din BASS (Cîmpul nu se mai│
│din BASS ****)            │          │     │    │foloseşte din anul 2005.)               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAP     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│prevenire îmbolnăviri,    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│suportate din BASS        │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii pentru prevenire       │
│                          │          │     │    │îmbolnăviri la nivel de unitate,        │
│                          │          │     │    │suportate din BASS.                     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAL     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│sarcină şi lăuzie,        │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│suportate din BASS        │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii pentru sarcină şi      │
│                          │          │     │    │lăuzie la nivel de unitate, suportate   │
│                          │          │     │    │din BASS.                               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAI     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│îngrijire copil bolnav,   │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│suportate din BASS        │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii pentru îngrijire copil │
│                          │          │     │    │bolnav la nivel de unitate, suportate   │
│                          │          │     │    │din BASS.                               │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAC     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│creştere copil până la    │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│2 ani/3 ani, suportate    │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│din BASS                  │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii pentru creştere copil  │
│                          │          │     │    │până la 2-3 ani la nivel de unitate,    │
│                          │          │     │    │suportate din BASS.                     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma ajutoare de deces    │SUMAD     │  N  │  12│Suma totală ajutoare de deces la nivel  │
│suportată din BASS        │          │     │    │de unitate, suportate din BASS.         │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAR     │  N  │  12│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│indemnizaţie de risc      │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│maternal, suportată din   │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│BASS                      │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│                          │          │     │    │- suma prestaţii pentru indemnizaţie de │
│                          │          │     │    │risc maternal la nivel de unitate,      │
│                          │          │     │    │suportate din BASS.                     │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN                  │CODCAEN   │  C  │   4│Se completează cu codul CAEN al         │
│                          │          │     │    │angajatorului conform Nomenclatorului   │
│                          │          │     │    │privind clasificarea activităţilor      │
│                          │          │     │    │economice la nivel naţional.            │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total zile prestaţii      │TPP       │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│pentru prestaţiile de la  │          │     │    │ianuarie 2006:                          │
│pct. L1,L2,L3,L4,L5,L7    │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│folosit la calculul       │          │     │    │Pentru perioada de raportare 2001-2005: │
│contribuţiei de sănătate  │          │     │    │- conţine număr total zile prestaţii    │
│                          │          │     │    │(atât plătite de angajator, cât şi      │
│                          │          │     │    │suportate din BASS).                    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Procent contribuţie de    │PCAMBP    │  N  │5(3)│Procent contribuţie de asigurări pentru │
│asigurări pentru accidente│          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale,│
│de muncă şi boli          │          │     │    │în funcţie de încadrarea în clasele de  │
│profesionale              │          │     │    │risc (cod CAEN).                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Total zile prestaţii      │TPPA      │  N  │   6│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│pentru prestaţiile de la  │          │     │    │iunie 2006:                             │
│pct. O1,O2,O3,O4 folosit  │          │     │    │- nu se mai completează.                │
│la calculul contribuţiei  │          │     │    │Pentru perioada de raportare anterioară:│
│de sănătate               │          │     │    │- conţine număr total zile prestaţii    │
│                          │          │     │    │pentru accidente de muncă şi boli       │
│                          │          │     │    │profesionale (atât plătite de angajator,│
│                          │          │     │    │cât şi suportate din FAAMBP).           │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│CASS aferentă concediilor │CASS145A  │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│medicale cauzate de       │          │     │    │august 2008, formula de calcul care a   │
│accidente de muncă care se│          │     │    │fost stabilită în conformitate cu pre-  │
│suportă din fondul de     │          │     │    │vederile art. 260 alin. (3) coroborate  │
│asigurare pentru accidente│          │     │    │cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b)  │
│de muncă şi boli profesi- │          │     │    │din Legea nr. 95/2006, cu modificările  │
│onale, conform Legii nr.  │          │     │    │şi completările ulterioare, devine:     │
│95/2006, cu modificările  │          │     │    │CASS145A=ROUND(SUMAIT * 5.5/100,0)      │
│şi completările ulterioare│          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│art. 260 alin. (3) coro-  │          │     │    │iulie 2008, formula de calcul devine:   │
│borate cu art. 260 alin.  │          │     │    │CASS145A=ROUND( TSUMAIT * 5.5/100,0)    │
│(1) lit. b)               │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │iunie 2006, formula de calcul devine:   │
│                          │          │     │    │CASS145A=ROUND( TSUMAIT * 6.5/100,0)    │
│                          │          │     │    │CASS se calculează numai pentru indemni-│
│                          │          │     │    │zaţiile pentru incapacitate temporară de│
│                          │          │     │    │muncă cauzată de accidente de muncă sau │
│                          │          │     │    │boli profesionale.                      │
│                          │          │     │    │Pentru perioada ianuarie - mai 2006:    │
│                          │          │     │    │- conţine contribuţia de asigurări de   │
│                          │          │     │    │sănătate aferentă concediilor medicale  │
│                          │          │     │    │cauzate de accidente de muncă şi boli   │
│                          │          │     │    │profesionale conform art. 54 alin. (2)  │
│                          │          │     │    │din <LLNK 12002   150180 301   0 16>OUG nr. 150/2002. CASS145A=ROUND    │
│                          │          │     │    │(salariul minim brut pe ţară *2 * 6.5 %/│
│                          │          │     │    │Număr zile lucrătoare din luna de       │
│                          │          │     │    │raportare)* Număr total zile de         │
│                          │          │     │    │indemnizaţie, 0)                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total cuantum prestaţii de│PFAAMBP   │  N  │  13│Conţine total cuantum prestaţii de      │
│asigurări sociale de      │          │     │    │asigurări sociale de suportat din       │
│suportat din Fondul de    │          │     │    │Fondul de accidente de muncă şi boli    │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │profesionale.                           │
│boli profesionale         │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZIT   │  N  │   5│Număr total cazuri indemnizaţie pentru  │
│pentru incapacitate       │          │     │    │incapacitate temporară de muncă, cauzate│
│temporară de muncă,       │          │     │    │de accidente de muncă şi boli profesio- │
│cauzată de accidente de   │          │     │    │nale la nivel de unitate                │
│muncă şi boli profesionale│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZTT   │  N  │   5│Număr total cazuri indemnizaţie pentru  │
│pentru trecerea temporară │          │     │    │trecerea temporară în alt loc de muncă, │
│în alt loc de muncă,      │          │     │    │cauzată de accidente de muncă şi boli   │
│cauzată de accidente de   │          │     │    │profesionale la nivel de unitate        │
│muncă şi boli profesionale│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZRT   │  N  │   5│Număr total cazuri indemnizaţie pentru  │
│pentru reducerea timpului │          │     │    │reducerea timpului de lucru, cauzată de │
│de lucru, cauzată de      │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │la nivel de unitate                     │
│profesionale              │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr cazuri indemnizaţie │NRCAZCC   │  N  │   5│Număr total cazuri indemnizaţie pe      │
│pe durata cursurilor de   │          │     │    │durata cursurilor de calificare şi      │
│calificare şi reconversie │          │     │    │reconversie profesională, cauzată de    │
│profesională, cauzate de  │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │la nivel de unitate                     │
│profesionale              │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Număr total zile prestaţii│NRPPIT    │  N  │   6│Număr total zile lucrătoare prestaţii   │
│indemnizaţie pentru       │          │     │    │pentru incapacitate temporară de muncă, │
│incapacitate temporară de │          │     │    │cauzată de accidente de muncă şi boli   │
│muncă, cauzată de         │          │     │    │profesionale la nivel de unitate din    │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │certificatele medicale                  │
│boli profesionale         │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPTT    │  N  │   6│Număr total zile lucrătoare prestaţii   │
│pentru trecerea temporară │          │     │    │pentru trecerea temporară în alt loc de │
│în alt loc de muncă,      │          │     │    │muncă, cauzată de accidente de muncă şi │
│cauzată de accidente de   │          │     │    │boli profesionale la nivel de unitate   │
│muncă şi boli profesionale│          │     │    │din certificatele medicale              │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPRT    │  N  │   6│Număr total zile lucrătoare prestaţii   │
│pentru reducerea timpului │          │     │    │pentru reducerea timpului de lucru,     │
│de lucru, cauzată de      │          │     │    │cauzată de accidente de muncă şi boli   │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │profesionale la nivel de unitate din    │
│boli profesionale         │          │     │    │certificatele medicale                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr total zile prestaţii│NRPPCC    │  N  │   6│Număr total zile lucrătoare prestaţii   │
│pe durata cursurilor de   │          │     │    │pe durata cursurilor de calificare şi   │
│calificare şi reconversie │          │     │    │reconversie profesională, cauzate de    │
│profesională, cauzate de  │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│accidente de muncă şi     │          │     │    │la nivel de unitate din certificatele   │
│boli profesionale         │          │     │    │medicale                                │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMAIT    │  N  │  12│Suma prestaţii pentru incapacitate      │
│incapacitate temporară de │          │     │    │temporară de muncă cauzată de accidente │
│muncă cauzată de accidente│          │     │    │de muncă şi boli profesionale la nivel  │
│de muncă şi boli profesio-│          │     │    │de unitate, suportate din FAAMBP        │
│nale, suportate din FAAMBP│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMATT    │  N  │  12│Suma prestaţii pentru trecerea temporară│
│trecerea temporară în alt │          │     │    │în alt loc de muncă, cauzată de         │
│loc de muncă, cauzate de  │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │la nivel de unitate, suportate din      │
│profesionale, suportate   │          │     │    │FAMMBP                                  │
│din FAAMBP                │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pentru     │SUMART    │  N  │  12│Suma prestaţii pentru reducerea timpului│
│reducerea timpului de     │          │     │    │de lucru, cauzată de accidente de muncă │
│lucru cauzate de accidente│          │     │    │şi boli profesionale la nivel de unitate,
│de muncă şi boli profesio-│          │     │    │suportate din FAMMBP                    │
│nale, suportate din FAAMBP│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Suma prestaţii pe durata  │SUMACC    │  N  │  12│Suma prestaţii pe durata cursurilor de  │
│cursurilor de calificare  │          │     │    │calificare şi reconversie profesională, │
│şi reconversie profesio-  │          │     │    │cauzată de accidente de muncă şi boli   │
│nală, cauzate de accidente│          │     │    │profesionale la nivel de unitate,       │
│de muncă şi boli profesio-│          │     │    │suportate din FAAMBP                    │
│nale, suportate din FAAMBP│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie de asigurări  │FAMBPV    │  N  │  13│Conţine contribuţia de asigurări pentru │
│pentru accidente de muncă │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│şi boli profesionale de   │          │     │    │de virat                                │
│virat                     │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│                          │          │     │    │FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A -  │
│                          │          │     │    │CONTR_CM                                │
│                          │          │     │    │Pentru perioada anterioară:             │
│                          │          │     │    │FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Datorează contribuţie     │DATORAT   │  N  │   1│Se completează astfel:                  │
│pentru accidente de muncă │          │     │    │1 - datorează contribuţie de accidente  │
│şi boli profesionale      │          │     │    │de muncă şi boli profesionale;          │
│                          │          │     │    │0 - nu datorează contribuţie de         │
│                          │          │     │    │accidente de muncă şi boli profesionale │
│                          │          │     │    │(pentru angajatorii la care nu se aplică│
│                          │          │     │    │prevederile Legii nr. 346/2002).        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤

│Cuantum total prestaţii   │TSUMAIT   │  N  │  12│Cuantum total prestaţii pentru          │
│pentru incapacitate       │          │     │    │incapacitate temporară de muncă, cauzată│
│temporară de muncă cauzată│          │     │    │de accidente de muncă şi boli           │
│de accidente de muncă şi  │          │     │    │profesionale la nivel de unitate        │
│boli profesionale         │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cuantum total prestaţii   │TSUMATT   │  N  │  12│Cuantum total prestaţii pentru trecerea │
│pentru trecerea temporară │          │     │    │temporară în alt loc de muncă, cauzată  │
│în alt loc de muncă,      │          │     │    │de accidente de muncă şi boli           │
│cauzată de accidente de   │          │     │    │profesionale la nivel de unitate        │
│muncă şi boli profesionale│          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cuantum total prestaţii   │TSUMART   │  N  │  12│Cuantum total prestaţii pentru reducerea│
│pentru reducerea timpului │          │     │    │timpului de lucru, cauzată de accidente │
│de lucru, cauzată de      │          │     │    │de muncă şi boli profesionale la nivel  │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │de unitate                              │
│profesionale              │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Cuantum total prestaţii pe│TSUMACC   │  N  │  12│Cuantum total prestaţii pe durata       │
│durata cursurilor de      │          │     │    │cursurilor de calificare şi reconversie │
│calificare şi reconversie │          │     │    │profesională, cauzate de accidente de   │
│profesională, cauzate de  │          │     │    │muncă şi boli profesionale la nivel de  │
│accidente de muncă şi boli│          │     │    │unitate                                 │
│profesionale              │          │     │    │                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total bază de calcul a    │TBASS     │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│contribuţiei la BASS,     │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│aferentă indemnizaţiilor  │          │     │    │- conţine total bază de calcul a contri-│
│conform OUG nr. 158/2005  │          │     │    │buţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor│
│                          │          │     │    │conform OUG nr. 158/2005, exclusiv      │
│                          │          │     │    │ajutorul de deces.                      │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total bază de calcul a    │TBASS_N   │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│contribuţiei la BASS,     │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│aferentă indemnizaţiilor  │          │     │    │- conţine total bază de calcul a contri-│
│conform OUG nr. 158/2005, │          │     │    │buţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor│
│în condiţii normale de    │          │     │    │conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în│
│muncă                     │          │     │    │care asiguratul a lucrat în ziua premer-│
│                          │          │     │    │gătoare concediului medical în condiţii │
│                          │          │     │    │normale de muncă, exclusiv ajutorul de  │
│                          │          │     │    │deces.                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total bază de calcul a    │TBASS_D   │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│contribuţiei la BASS,     │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│aferentă indemnizaţiilor  │          │     │    │- conţine total bază de calcul a contri-│
│conform OUG nr. 158/2005, │          │     │    │buţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor│
│în condiţii deosebite de  │          │     │    │conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în│
│muncă                     │          │     │    │care asiguratul a lucrat în ziua premer-│
│                          │          │     │    │gătoare concediului medical în condiţii │
│                          │          │     │    │deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de│
│                          │          │     │    │deces.                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total bază de calcul a    │TBASS_S   │  N  │  13│Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│contribuţiei la BASS,     │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│aferentă indemnizaţiilor  │          │     │    │- conţine total bază de calcul a contri-│
│conform OUG nr. 158/2005, │          │     │    │buţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor│
│în condiţii speciale de   │          │     │    │conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în│
│muncă                     │          │     │    │care asiguratul a lucrat în ziua premer-│
│                          │          │     │    │gătoare concediului medical în condiţii │
│                          │          │     │    │speciale de muncă, exclusiv ajutorul de │
│                          │          │     │    │deces.                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Total CAS datorat de      │CASAN_CM  │  N  │  13│Conţine total contribuţie de asigurări  │
│angajator conform OUG     │          │     │    │sociale datorată de angajator conform   │
│nr. 158/2005              │          │     │    │OUG nr. 158/2005.                       │
│                          │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│                          │          │     │    │CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS  │
│                          │          │     │    │angajator pentru condiţii normale/100) +│
│                          │          │     │    │(TBASS_D * cota CAS angajator pentru    │
│                          │          │     │    │condiţii deosebite/100) + (TBASS_S *    │
│                          │          │     │    │cota CAS angajator pentru condiţii      │
│                          │          │     │    │speciale/100)),0)                       │
├──────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────────────────────────────────────────┤
│Contribuţia pentru        │CONTR_CM  │  N  │  13│Conţine contribuţia pentru concedii şi  │
│concedii şi indemnizaţii  │          │     │    │indemnizaţii conform art. 6 alin. (7)   │
│conform art. 6 alin. (7)  │          │     │    │din OUG nr. 158/2005, suportată din     │
│din OUG nr. 158/2005,     │          │     │    │FAAMBP.                                 │
│suportată din FAAMBP      │          │     │    │Începând cu raportarea aferentă lunii   │
│                          │          │     │    │noiembrie 2006:                         │
│                          │          │     │    │CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de         │
│                          │          │     │    │contribuţie pentru concedii şi          │
│                          │          │     │    │indemnizaţii/100,0)                     │
└──────────────────────────┴──────────┴─────┴────┴────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii  │
│iunie 2006 TPPA=0                                                                        │
│Total PP+PPS+PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                            │
│Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC                              │
│Total (CASTOT - BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT +TSUMACC                   │
│Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006         │
│T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total FAAMBP din a11 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC                                       │
│PFAAMBP din a12 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC                                            │
│Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│****) Nu se completează (aceste cîmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea       │
│anterioară a programului).                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

    *****) Codurile de judeţe

 

*T*
┌──────────────┬────────────────┐
│    Codul     │   Denumirea    │
│  judeţului   │   judeţului    │
├──────────────┼────────────────┤
│     011      │Alba            │
├──────────────┼────────────────┤
│     021      │Arad            │
├──────────────┼────────────────┤
│     031      │Argeş           │
├──────────────┼────────────────┤
│     041      │Bacău           │
├──────────────┼────────────────┤
│     051      │Bihor           │
├──────────────┼────────────────┤
│     061      │Bistriţa        │
├──────────────┼────────────────┤
│     071      │Botoşani        │
├──────────────┼────────────────┤
│     081      │Braşov          │
├──────────────┼────────────────┤
│     091      │Brăila          │
├──────────────┼────────────────┤
│     101      │Buzău           │
├──────────────┼────────────────┤
│     111      │Caraş-Severin   │
├──────────────┼────────────────┤
│     121      │Cluj            │
├──────────────┼────────────────┤
│     131      │Constanţa       │
├──────────────┼────────────────┤
│     141      │Covasna         │
├──────────────┼────────────────┤
│     151      │Dîmboviţa       │
├──────────────┼────────────────┤
│     161      │Dolj            │
├──────────────┼────────────────┤
│     171      │Galaţi          │
├──────────────┼────────────────┤
│     181      │Gorj            │
├──────────────┼────────────────┤
│     191      │Harghita        │
├──────────────┼────────────────┤
│     201      │Hunedoara       │
├──────────────┼────────────────┤
│     211      │Ialomiţa        │
├──────────────┼────────────────┤
│     221      │Iaşi            │
├──────────────┼────────────────┤
│     231      │Giurgiu         │
├──────────────┼────────────────┤
│     241      │Maramureş       │
├──────────────┼────────────────┤
│     251      │Mehedinţi       │
├──────────────┼────────────────┤
│     261      │Mureş           │
├──────────────┼────────────────┤
│     271      │Neamţ           │
├──────────────┼────────────────┤
│     281      │Olt             │
├──────────────┼────────────────┤
│     291      │Prahova         │
├──────────────┼────────────────┤
│     301      │Satu Mare       │
├──────────────┼────────────────┤
│     311      │Sălaj           │
├──────────────┼────────────────┤
│     321      │Sibiu           │
├──────────────┼────────────────┤
│     331      │Suceava         │
├──────────────┼────────────────┤
│     341      │Teleorman       │
├──────────────┼────────────────┤
│     351      │Timiş           │
├──────────────┼────────────────┤
│     361      │Tulcea          │
├──────────────┼────────────────┤
│     371      │Vaslui          │
├──────────────┼────────────────┤
│     381      │Vâlcea          │
├──────────────┼────────────────┤
│     391      │Vrancea         │
├──────────────┼────────────────┤
│     401      │Călaraşi        │
├──────────────┼────────────────┤
│     411      │Bucureşti       │
├──────────────┼────────────────┤
│     471      │Ilfov           │
└──────────────┴────────────────┘
*ST*

                                     ------