Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

        Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul presoanelor asigurate, in scopul:

 

  • promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
  • diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

    

      În conformitate cu art.19 din Legea 346/2002 ( actualizata), asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii :
  1. Reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă
  2. Reabilitare şi reconversie profesională
  3.  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă
  4. Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru.
  5. Compensaţii pentru atingerea intergrităţii
  6. Despăgubiri în caz de deces.
  7. Rambursări de cheltuieli

 

 

a) Reabilitare medicală si recuperarea capacitătii de muncă

Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale,servicii si produse pentru reabilitare medicala si recuperare a capacitatii de munca:dispozitive medicale, tratamente de recuperare, acordarea biletelor de tratament pentru asiguratii aflati în incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. Tratamentele de recuperare a capacitătii de muncă în unităti de specialitate, in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale sau servicii de chirurgie reparatorie , necesare ulterior externării asiguratilor, trebuie analizate si avizate de către medicul expert al asigurărilor sociale din compartimentul de expertiză medicală din cadrul casei judetene de pensii.

b) Reabilitare si reconversie profesională

Victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale,care,desi nu si-a pierdut complet capacitatea de munca,nu mai poate desfasura activitatea pentru care s-a calificat,beneficiaza,la cerere,de cursuri de calificare sau de reconversie profesionala. Se face evaluarea stării fizice, mentale si aptitudinale a solicitantului la o institutie specializată si în functie de rezultatul evaluării va primi propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesională.

c) Indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă

Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau unei boli profesionale. Indemnizatia se acorda pe baza certificatului medical vizat de Casa Judeteana de Pensii, reprezentând 80% din media veniturilor salariale brute realizate/respectiv din media venitului lunar asigurat în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

d )  Indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca

Asiguratul care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca nu isi mai poate desfasura la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normala de munca poate beneficia,la cerere,de trecerea temporara in alt loc de munca sau de reducerea cu o patrime a timpului normal de lucru. Cuantumul acestor indemnizatii este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca,fara a se depasi 25% din baza de calcul si se acorda pentru o perioada de de cel mult 90 zile intr-un an calendaristic in una sau in mai multe etape.

e) Compensatii pentru atingerea integritătii

Se acorda,la cerere, asiguratilor care in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20 – 50%. Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatiile pentru atingerea integritatii sunt stabilite prin Decizia nr.387/02.02.2005 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.

f) Despăgubiri în caz de deces

In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale,se acorda despagubire,la cerere,unei singure persoane,care poate fi: sotul supravietuitor, copilul ,parintele, curatorul, tutorele, mostenitorul - in conditiile dreptului comun, sau persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii este de 4 salarii medii brute pe economie( comunicate de I.N. de Statistică) si se acorda pe baza certificatului de deces (original si copie), act de identitate solicitant, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau acte din care rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

g) Rambursări de cheltuieli se acorda în următoarele situatii:

- transportul de urgentă: dacă medicul expert al asigurărilor sociale confirmă prin referat motivat faptul că salvarea victimei impunea transportul de urgentă cu alte mijloace decât cele uzuale;se acorda pe baza cererii de rambursare a cheltuielilor ( anexa nr.10 a normelor metodologice) si a documentelor justificative ( facturi, declaratii, dovadă, emisă de organele competente, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale);
- confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, dacă acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă:se acorda pe baza prescriptiei medicului si a documentelor din care să reiasă că ochelarii,aparatul acustic sau proteza oculara au fost deteriorate în timpul accidentului de muncă,, audiograma tonală liminară si audiograma vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat, dovadă emisă de organele competente, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si cererea de rambursare a cheltuielilor ( anexa nr.10 a normelor metodologice).

 

  • Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice , funcţionale sau fizice , costurile acesora se suportă din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale .

 


 

COMUNICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ LA ASIGURĂTOR

 

 

În atenţia angajatorilor care înregistrează accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale


Indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale (cod 02,03,04,10,11)se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se recuperează de la casele teritoriale de pensii din judeţul în care îşi are sediul social angajatorul, pe baza actelor justificative, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat .

Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori pentru incapacitatea temporară de muncă a lucrătorilor datorate accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, reprezentanţii unităţilor trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava din mun. Suceava , str. Ilie Ilaşcu f.n., Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, următoarele documente :

 

- Cerere privind solicitarea drepturilor , conform modelului prezentat în anexa 1 ;

- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii .......... anul........ , prezentat în anexa 2 ;

- Adeverinţă privind câştigul brut lunar - anexa 3 ;

- Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical ( exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea ) , precum şi cele cu valoare “ 0 “ de recuperat ( CM iniţiale suportate doar de către angajator ) ;

- Copii ale certificatelor de concedii medicale completate cu codurile 02 , 03 , 04 şi 10 care au fost depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava , după caz ( conform cu originalul ) ;

- Copii declaraţia D112 + Anexa 1.1 , Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declaraţiei D112 ( conform cu originalul ) - declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile / indemnizaţiile ;

- Delegaţie / împuternicire salariat pentru depunere documente ;

- Copie C.I. salariat / delegat .

 

 

Revista - SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE DIN ROMANIA

 

ANEXE

 

Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

 

Cerere de rambursare a cheltuielilor