Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice
  Principalele atribuţii ale CJP Suceava:
 
Înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii;
Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
Asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;
Certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii;
Stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii;
Stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii;
Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora, în condiţiile legii;
Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
Asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;
Realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
Organizeaza si asigura la nivel teritorial a tututror persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
Distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
Rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
Organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
Asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecătoreşti, potrivit legii;
Numeşte conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii ;
Întocmeşte şi înaintează CNPP, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi;
Îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, ori stabilite de preşedintele CNPP.